Årsstämma 3 juni 2021

Datum: 2021-06-03

Tid: 16:00 -

Arrangör: Tillväxt Markaryd AB

Plats: Digitalt

Adress:


Årsstämma 2021 Tillväxt Markaryd AB

Välkommen till ordinarie årsstämma torsdagen den 3 juni 2021 kl 16 00

Plats: Digitalt med anledning av Corona och reglerna kring detta.

Anmälan till årsstämman görs till lina.asen@luminor.se senast den 31 maj 2021. De som anmäler sig får information om uppkoppling till stämman.

Rätt att rösta vid stämman har en representant för varje ägarföretag som är registrerad i aktieägarförteckningen.

Förslag till dagordning

Mötets öppnande

Val av ordförande vid stämman

Val av sekreterare

Upprättande av och godkännande av röstlängd

Godkännande av föreslagen dagordning

Val av två justerare

Fråga om stämmans behöriga sammankallande

Redogörelse för verksamheten 2020 och fortsatt inriktning

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Beslut

Om fastställande av resultat och balansräkning

Om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt balansräkning

Om ansvarsfrihet år styrelsen

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Val av ordförande, styrelse med suppleanter samt revisor

Val av valberedning intill nästa ordinarie stämma

Ägarförändringar

Fastställande av serviceavgift för 2021

Övriga frågor. Ärenden som inkommit från ägarna till ordföranden senast den 31/5 2021

Mötet avslutas

Styrelsen Tillväxt Markaryd AB

Bilagor (skickas digitalt)
– Årsredovisning
– Verksamhetsberättelse 2020
– Förslag serviceavgifter för 2021 med tillfällig nedsättning med 50%

© Tillväxt Markaryd AB